Algemene voorwaarden en informatie voor het reserveren van reizen Gelieve deze bepaling en voorwaarden zorgvuldig door te lezen voor u de website gebruikt en in het bijzonder iets gekocht wordt. Het zijn deze bepalingen en voorwaarden die gelden wanneer u de website bezoekt en wanneer u besluit tot transactie over te gaan via de website, nu of op een later tijdstip.

Totstandkoming van overeenkomst van één of meerdere reis producten Wanneer u een reservering maakt, dan gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden. De reisovereenkomst(boeking) komt tot stand door directe betaling van uw vlucht en/of autohuur en/of accommodaties en/of excursies op www.reisnaarijsland.nl via credit kaart of iDEAL. In deze gevallen ontvangen wij het bedrag direct. Ter preventie van creditcardfraude dient u het correspondentie adres op te geven van de bij de bank bekende adresgegevens van de creditcard houder. In sommige gevallen zullen wij u aanvullende informatie vragen omtrent de creditcard. Hierbij kunt u denken aan het toesturen van een kopie van het paspoort en een kopie van de creditcard. De reisovereenkomst kan ook tot stand door aanvaarding van het aanbod van www.reisnaarijsland.nl door de reiziger via email of per telefoon. Het moment waarop de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats én geboortedatum) worden doorgegeven geldt als acceptatie van het reisaanbod. De reiziger krijgt in beide gevallen alle informatie per e-mail, zoals de bevestiging, vouchers en tickets. www.reisnaarijsland.nl houdt zich te allen tijde het recht voor om zich binnen 2 werkdagen na reservering te beroepen op de afgegeven tarieven. Dit kan bijvoorbeeld komen door computerstoringen of onverwachte wijzigingen van luchthavenbelastingen en veiligheidstoeslagen ('security taxes'). Mocht het totaalbedrag van uw reservering hierdoor onverwacht hoger uitkomen, dan mag de reservering kosteloos worden geannuleerd of u maakt de reservering alsnog definitief voor de hogere prijs middels bijbetaling. Na het definitief maken van de bestelling kunt u geen gebruik meer maken van het wettelijke herroepingsrecht. Deze reserveringen hebben betrekking op vervoer en/of logies. Reis naar IJsland attendeert u erop dat boekingen die u via www.reisnaarijsland.nl maakt definitief zijn. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten (o.a. vliegtickets, pakketreizen, autohuur, hotels, excursies en verzekeringen) die u via de website www.reisnaarijsland.nl boekt. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt annuleren/ontbinden.

Reserveren
U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste passagiersnamen zoals vermeld in uw paspoort, e-mail adres voor het sturen van de vouchers en tickets, creditkaartgegevens, bankgegevens, telefoonnummer en dergelijke.

Reissom
De gepubliceerde prijzen gelden, tenzij anders vermeld en omvatten de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van de www.reisnaarijsland.nl zijn omschreven.

Reisbescheiden en reisdocumenten
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van alle eventueel vereiste geldige reisbescheiden en reisdocumenten, zoals bijvoorbeeld vliegtickets, vouchers, rijbewijs, ID-kaart en paspoort.
www.reisnaarijsland.nl is niet aansprakelijk wanneer de reiziger niet aan de reis of onderdelen daarvan kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. De reisbescheiden worden per e-mail aan de reiziger toegezonden. De reiziger die niet binnen 24 uur de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, dient dit terstond te melden.

Controleer uw actuele reisschema voor vertrek
Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een wijziging door voeren in uw reistijden en/of reisschema. De luchtvaartmaatschappij is hiertoe gerechtigd om dit op ieder moment te doen. Daarom bent u er zelf verantwoordelijk voor, dat u in ieder geval 2 dagen voor vertrek van elke vlucht uw actuele reisschema raadpleegt via de website www.checkmytrip.com. Vul op deze site de achternaam (zonder spaties) in van hoofdreiziger en uw reserveringscode. Wanneer er een schemawijziging voordoet op de dag van vertrek dient u er rekening mee te houden dat wanneer de vlucht later vertrekt de originele inchecktijd van de oorspronkelijke vlucht gehandhaafd blijft. U kunt te allen tijde kijken op de website van de desbetreffende luchthaven voor actuele vertrekinformatie.

Wijzigingen door de reiziger
Na totstandkoming van de reisovereenkomst kan de reiziger niet meer zonder kosten de overeenkomst wijzigen. Hiervoor worden 45 euro administratiekosten per persoon per gebeurtenis in rekening gebracht.

Let op: de medereiziger mag alleen voor zich- of haarzelf wijzigen. De hoofdboeker mag de gehele reis wijzigen en/of annuleren.

Naamswijzigingen
De naam van iedere reiziger moet exact overeenstemmen met de naam zoals deze in het paspoort wordt vermeld. In geval u met een ticket reist waarin de naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de reservering op de website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, moet dit telefonisch of per e-mail gemeld worden aan www.reisnaarijsland.nl. www.reisnaarijsland.nl kan geen garantie geven dat het wijzigen van de naam gegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt.

Het verwerken van de via de website gemaakte reserveringen is een volledig geautomatiseerd proces. U dient daarom altijd de ingevoerde gegevens op juistheid te controleren vóórdat u de reservering op de site bevestigt.

Annulering door de reiziger
Een annulering van de reisovereenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden. Een schriftelijk doorgegeven annulering wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze aangetekend is verzonden; de datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. Deze annulering dient te geschieden door de persoon, die de reservering heeft gemaakt.
Wanneer een reisovereenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. tot 56 dagen voor vertrek 15% van de reissom
b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek 30% van de reissom
c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom
d. van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom
e. van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek 90% van de reissom
f. vanaf 7 dagen voor vertrek of later de volle reissom
N.B.: Men kan dit risico onder bepaalde voorwaarden afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.
Voor losse vluchten, die al dan niet gecombineerd worden met autohuur en/of accommodatiehuur en/of excursies, geldt 100% annuleringskosten. Indien er toch sprake is van restitutie op uw vliegtickets conform de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, dan betreft dit het bedrag aan vliegtickets inclusief luchthavenbelasting, maar exclusief de bemiddelings- c.q. reserveringenkosten, tickettoeslagen en eventuele overige producten die u bij ons heeft gekocht. Voor het autohuur en accommodaties gelden de annuleringsvoorwaarden van a t/m f.

Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door www.reisnaarijsland.nl De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
De reiziger zal zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van de genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden. www.reisnaarijsland.nl mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien deze hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Aansprakelijkheid van de www.reisnaarijsland.nl
www.reisnaarijsland.nl en eventuele betrokken dienstverlener(s) zijn niet aansprakelijk voor schade of een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst, indien de schade of tekortkoming:
a. is toe te rekenen aan de reiziger
b. een gevolg zijn van handelingen en/of invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden
c. een gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht worden abnormale en onvoorzienbare omstandigheden verstaan, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks eventuele voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
www.reisnaarijsland.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.
In geval de www.reisnaarijsland.nl aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan éénmaal de reissom.

Verplichtingen van de reiziger
De reiziger(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzigingen van
www.reisnaarijsland.nl en partnerbedrijven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. De reiziger(s) is (zijn) aansprakelijk voor schade en/of kosten, veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.

Klachten
Eventuele klachten, die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen zo spoedig mogelijk en liefst ook schriftelijk ter plaatse te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener (bijv. autoverhuurder of accommodatieverschaffer), zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de klacht niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en overduidelijk afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de www.reisnaarijsland.nl.
Als de klacht ook dan nog niet naar tevredenheid is of kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed indienen bij www.reisnaarijsland.nl.
Als een klacht binnen drie maanden na indiening niet is opgelost of de reiziger niet akkoord gaat met de oplossing, kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk een jaar na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter. Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

Drukfouten
Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden www.reisnaarijsland.nl niet.

Privacy
www.reisnaarijsland.nl neemt hoge ethische richtlijnen in acht en respecteert uw privacy. Uw naam, e-mailadres en creditcardgegevens die nodig zijn om uw reservering af te ronden, zullen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan een derde partij, behalve als dit wettelijk verplicht is in welk rechtsgebied dan ook. Wij behouden ons echter het recht voor uw persoonlijke gegevens door te geven aan onze partnerbedrijven, waaronder onze werknemers en de werknemers van onze partnerbedrijven en vertegenwoordigers die met toestemming van ons toegang hebben tot deze informatie, en die kennis moeten hebben of toegang nodig hebben tot deze informatie om onze diensten te kunnen leveren, ten gunste van u als klant.

Over www.reisnaarijsland.nl
Al onze diensten worden verleend door www.reisnaarijsland.nl, coöperatieve vereniging U.A., opgericht naar Nederlands recht, met een kantoor aan de Eglantierbaan 57, 2908 LV, Capelle aan den IJssel, Nederland, telefoonnummer +31 (0)70 2060160, e-mailadres info@reisnaarijsland.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam (56236832). Ons btw-registratienummer is 852034453.B.01. www.reisnaarijsland.nl is lid van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Calamiteitenfonds.